Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Oulu
Kuukausi
Pohteen yt-neuvottelut käyntiin – Koko alueelle tuli rekrytointikielto

Pohteen yt-neu­vot­te­lut käyn­tiin – Koko alueel­le tuli rek­ry­toin­ti­kiel­to

27.02.2024 11:28
Tilaajille
Marja Pyhtilä tekee lemmikkiensä karvasta lämpimiä ja pörröisiä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

Marja Pyhtilä tekee lem­mik­kien­sä kar­vas­ta läm­pi­miä ja pör­röi­siä lapasia – "Tähän ei liity tuhmia koiria"

26.02.2024 18:00
Tilaajille
Pohde kertoi laajoista yt-neuvotteluista ja palveluverkkoon suunnitelluista leikkauksista – Palveluja keskitetään ja karsitaan

Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta – Pal­ve­lu­ja kes­ki­te­tään ja kar­si­taan

21.02.2024 08:53 3
Tilaajille
Pohteen vanhusneuvosto vastustaa palvelujen alasajoa ja lähettää kipakat terveiset aluevaltuustolle

Pohteen van­hus­neu­vos­to vas­tus­taa pal­ve­lu­jen alas­ajoa ja lä­het­tää kipakat ter­vei­set alue­val­tuus­tol­le

19.02.2024 08:30
Alexander Stubb voitti Oulun vaalipiirissä selvemmin kuin koko maassa

Ale­xan­der Stubb voitti Oulun vaa­li­pii­ris­sä sel­vem­min kuin koko maassa

12.02.2024 13:19
Tilaajille
Pohde aloittaa laajat yt-neuvottelut, säästösuunnitelmat julki pian – Kyse 90 miljoonan euron tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmasta

Pohde aloit­taa laajat yt-neu­vot­te­lut, sääs­tö­suun­ni­tel­mat julki pian – Kyse 90 mil­joo­nan euron tuot­ta­vuus- ja ta­lou­del­li­suus­oh­jel­mas­ta

10.02.2024 14:00
Tilaajille
Konkurssipesä irtisanoi 220 Lehdon työntekijää

Kon­kurs­si­pe­sä ir­ti­sa­noi 220 Lehdon työn­te­ki­jää

10.02.2024 08:00
Tilaajille
Yhtäkkiä Linnea Sjöblomin piti puhua kuoleville potilaille, vaikka opinnoissa oli keskitytty parantamiseen – Oulussa alkaa tulevien lääkärien saattohoitokoulutus

Yht­äk­kiä Linnea Sjöb­lo­min piti puhua kuo­le­vil­le po­ti­lail­le, vaikka opin­nois­sa oli kes­ki­tyt­ty pa­ran­ta­mi­seen – Oulussa alkaa tu­le­vien lää­kä­rien saat­to­hoi­to­kou­lu­tus

05.02.2024 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Hävittäjien lentomelua voi kuulua Oulun taivaalla tällä viikolla – Perämeren yllä lennetään päiväsaikaan yliäänilentoja

Hä­vit­tä­jien len­to­me­lua voi kuulua Oulun tai­vaal­la tällä vii­kol­la – ­Pe­rä­me­ren yllä len­ne­tään päi­väs­ai­kaan yli­ää­ni­len­to­ja

30.01.2024 10:54 1
Oulun vaalipiirin ykköseksi nousi Olli Rehn, Halla-aho toiseksi vaalipäivän äänillä – Koko maan voittaja Stubb vasta neljäs

Oulun vaa­li­pii­rin yk­kö­sek­si nousi Olli Rehn, Hal­la-aho toi­sek­si vaa­li­päi­vän ää­nil­lä – ­Ko­ko maan voit­ta­ja Stubb vasta neljäs

28.01.2024 23:00
Tilaajille
Kymmeniä tuhansia suomalaisten Toyotoja on takaisinkutsuttu turvatyynyvikojen vuoksi

Kym­me­niä tu­han­sia suo­ma­lais­ten Toyo­to­ja on ta­kai­sin­kut­sut­tu tur­va­tyy­ny­vi­ko­jen vuoksi

09.01.2024 16:00 1
Tilaajille
Kännykkää tuijottaessa pää painaa niskaa jopa viisinkertaisella painolla – Fysioterapeutti Mervi Meriläinen näyttää, miten torjut someniskan

Kän­nyk­kää tui­jot­taes­sa pää painaa niskaa jopa vii­sin­ker­tai­sel­la pai­nol­la – Fy­sio­te­ra­peut­ti Mervi Me­ri­läi­nen näyt­tää, miten torjut so­me­nis­kan

09.01.2024 12:00
Tilaajille
Säässä tapahtuu tiistaina täyskäännös, kun lämpötila nousee plussan puolelle – Seuraava pakkasjakso hätyyttelee jo nurkan takana

Säässä ta­pah­tuu tiis­tai­na täys­kään­nös, kun läm­pö­ti­la nousee plussan puo­lel­le – Seu­raa­va pak­kas­jak­so hä­tyyt­te­lee jo nurkan takana

08.01.2024 08:00
Tilaajille
Pohteen johtaja Ilkka Luoma: Pienemmän riesan tie on tehdä uudistukset vitkastelematta – Lisäksi jännitetään, mitä sairaalatyöryhmän raportissa lopulta sanotaan

Pohteen johtaja Ilkka Luoma: Pie­nem­män riesan tie on tehdä uu­dis­tuk­set vit­kas­te­le­mat­ta – Lisäksi jän­ni­te­tään, mitä sai­raa­la­työ­ryh­män ra­por­tis­sa lopulta sa­no­taan

08.01.2024 16:22
Tilaajille
Pakkasella liika lämmitys on turhaa – Moni sortuu yleiseen virheeseen: "Lämmitetään pitkin päivää kuin höyryveturia"

Pak­ka­sel­la liika läm­mi­tys on turhaa – Moni sortuu ylei­seen vir­hee­seen: "Läm­mi­te­tään pitkin päivää kuin höy­ry­ve­tu­ria"

04.01.2024 09:00
Tilaajille
Pohde leikkaa kokouspalkkioista neljännesmiljoonan – Valtuustoryhmien tukea pienennetään 20 prosentilla

Pohde leikkaa ko­kous­palk­kiois­ta nel­jän­nes­mil­joo­nan – Val­tuus­to­ryh­mien tukea pie­nen­ne­tään 20 pro­sen­til­la

03.01.2024 07:59
Tilaajille
Kaleva Media ostaa painoyhtiön ja kaksi kaupunkilehteä Hilla Groupilta – Botnia Printissä käynnistetään muutosneuvottelut

Kaleva Media ostaa pai­no­yh­tiön ja kaksi kau­pun­ki­leh­teä Hilla Grou­pil­ta – Botnia Prin­tis­sä käyn­nis­te­tään muu­tos­neu­vot­te­lut

02.01.2024 14:29
Pohde saa loppiaisen jälkeen oman puhelinvaihteen – Asiakkaille avautuu yksi numero johon soittaa

Pohde saa lop­piai­sen jälkeen oman pu­he­lin­vaih­teen – Asiak­kail­le avautuu yksi numero johon soittaa

02.01.2024 08:30
Katso listalta: Näin Pohteen asiakasmaksut nousevat ensi vuonna – Etävastaanotolla maksu on 15 prosenttia pienempi

Katso lis­tal­ta: Näin Pohteen asia­kas­mak­sut nou­se­vat ensi vuonna – Etä­vas­taan­otol­la maksu on 15 pro­sent­tia pie­nem­pi

28.12.2023 07:46
Tilaajille
Pelin taikapiiri koukuttaa liikkumaan – Liikuntapeleistä väitellyt Tim Luoto hiihti itsekin Pellossa asuessaan lumimyrskyssä kolme kilometriä suuntaansa päästäkseen häiritsemään vastajoukkueen operaatioita

Pelin tai­ka­pii­ri kou­kut­taa liik­ku­maan – ­Lii­kun­ta­pe­leis­tä väi­tel­lyt Tim Luoto hiihti itsekin Pel­los­sa asues­saan lu­mi­myrs­kys­sä kolme ki­lo­met­riä suun­taan­sa pääs­täk­seen häi­rit­se­mään vas­ta­jouk­kueen ope­raa­tioi­ta

25.12.2023 19:05
Tilaajille