Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tutkimus
Uudet syöpähoidot voivat muuttaa perinpohjaisesti käsityksemme syövän kanssa elämisestä

Uudet syö­pä­hoi­dot voivat muuttaa pe­rin­poh­jai­ses­ti kä­si­tyk­sem­me syövän kanssa elä­mi­ses­tä

14.09.2022 10:04
Tilaajille
Psykoosisairaudet ovat yhteydessä epävakaisiin työuriin

Psy­koo­si­sai­rau­det ovat yh­tey­des­sä epä­va­kai­siin työ­uriin

05.08.2022 15:00
Tilaajille
Kysely: Suomalaisilla on aiempaa enemmän huolta yhteiskunnan kontrollista ja valvonnasta

Kysely: Suo­ma­lai­sil­la on aiempaa enemmän huolta yh­teis­kun­nan kont­rol­lis­ta ja val­von­nas­ta

29.07.2022 20:00
Suomalainen syö kolme leipäviipaletta päivässä

Suo­ma­lai­nen syö kolme lei­pä­vii­pa­let­ta päi­väs­sä

09.04.2022 14:30
Kotiruoka kelpaa nuorille

Ko­ti­ruo­ka kelpaa nuo­ril­le

09.04.2022 13:45
Lasten digilaitteiden käyttöä tutkitaan – Raahe mukana kansainvälisessä tutkimuksessa

Lasten di­gi­lait­tei­den käyttöä tut­ki­taan – Raahe mukana kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa

30.11.2021 10:49
Tilaajille
Raahen museon mittaamattoman arvokkaat antiikin aikaiset esineet tallennetaan 3D-muotoon

Raahen museon mit­taa­mat­to­man ar­vok­kaat an­tii­kin ai­kai­set esineet tal­len­ne­taan 3D-muo­toon

09.08.2021 15:56
Tilaajille
Ylinopeudet huolettavat – oma asuinympäristö koetaan silti pääasiassa turvalliseksi

Yli­no­peu­det huo­let­ta­vat – oma asuin­ym­pä­ris­tö koetaan silti pää­asias­sa tur­val­li­sek­si

23.05.2021 09:00 1
Tilaajille
Tutkimus: Suomalaiset luottavat koronarokotteiden turvallisuuteen

Tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set luot­ta­vat ko­ro­na­ro­kot­tei­den tur­val­li­suu­teen

18.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Kuntalaisten luottamus kunnalliseen päätöksentekoon kohentunut

Kun­ta­lais­ten luot­ta­mus kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon ko­hen­tu­nut

15.04.2021 09:31
Tilaajille
Onko viime vuonna alkanut koronakriisi vaikuttanut nukkumiseesi?

Onko viime vuonna alkanut ko­ro­na­krii­si vai­kut­ta­nut nuk­ku­mi­see­si?

05.03.2021 12:00
Pohjois-Suomessa syntyneitä tutkittiin: Iltavirkut keski-ikäiset kokevat työkykynsä huonoksi – viitteitä miesten ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen

Poh­jois-Suo­mes­sa syn­ty­nei­tä tut­kit­tiin: Il­ta­vir­kut kes­ki-ikäi­set kokevat työ­ky­kyn­sä huo­nok­si – viit­tei­tä miesten en­nen­ai­kai­seen työ­ky­vyt­tö­myy­teen

24.02.2021 09:15
Tutkimus: Hopeaveden juominen voi johtaa todella ikäviin seurauksiin – markkinoitu netissä kuluttajille väärin perustein

Tut­ki­mus: Ho­pea­ve­den juo­mi­nen voi johtaa todella ikäviin seu­rauk­siin – mark­ki­noi­tu netissä ku­lut­ta­jil­le väärin pe­rus­tein

03.02.2021 06:54
SSAB mukana mustan hiilen päästöjä tutkivassa Black Carbon Footprint -hankkeessa Raahessa

SSAB mukana mustan hiilen pääs­tö­jä tut­ki­vas­sa Black Carbon Footp­rint -hank­kees­sa Raa­hes­sa

27.01.2021 11:04
Tilaajille
Suomalaiset kavahtavat julkista velkaa, mutta pelkäävät leikkauksia

Suo­ma­lai­set ka­vah­ta­vat jul­kis­ta velkaa, mutta pel­kää­vät leik­kauk­sia

26.01.2021 06:00 1
Tilaajille
KAKS: Yle ja STT luotetuimmat – Epäluottamus sosiaalisen median uutisointiin vähentynyt

KAKS: Yle ja STT luo­te­tuim­mat – Epä­luot­ta­mus so­siaa­li­sen median uu­ti­soin­tiin vä­hen­ty­nyt

17.01.2021 18:00 1
Tilaajille
Suomalaiset kokevat työtään kohtaan enimmäkseen positiivisia tunteita – opiskelijat häpeävät työtään muita useammin

Suo­ma­lai­set kokevat työtään kohtaan enim­mäk­seen po­si­tii­vi­sia tun­tei­ta – opis­ke­li­jat hä­peä­vät työtään muita useam­min

31.12.2020 18:00
Tilaajille
Korona näkyy yhä ruoka-avun tarpeessa - Raahessa apua jaetaan joka päivä

Korona näkyy yhä ruo­ka-avun tar­pees­sa - Raa­hes­sa apua jaetaan joka päivä

03.10.2020 08:00
Tilaajille
Raahen tuulista tutkijatohtoriksi – kotikaupunki tarjosi Inna Liskolle hyvät lähtökohdat elämään

Raahen tuu­lis­ta tut­ki­ja­toh­to­rik­si – ko­ti­kau­pun­ki tarjosi Inna Lis­kol­le hyvät läh­tö­koh­dat elämään

13.08.2020 20:00
Tilaajille
Puistot, kävelyreitit ja palvelut sopivalla etäisyydellä saavat ikääntyneet liikkeelle

Puis­tot, kä­ve­ly­rei­tit ja pal­ve­lut so­pi­val­la etäi­syy­del­lä saavat ikään­ty­neet liik­keel­le

12.08.2020 10:02
Tilaajille