Valmistuneet: Iso joukko uusia am­mat­ti­lai­sia val­mis­tui: Katso täältä nimet

Jätinkirkot: Raahen Seutu kiipesi Pirt­ti­vaa­ran laelle

Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Tutkimus
Nyt tämäkin on selvitetty: perussuomalaisille maistuu kebab ja keitot, keskustalaisille koti- ja grilliruoka

Nyt tämäkin on sel­vi­tet­ty: pe­rus­suo­ma­lai­sil­le maistuu kebab ja keitot, kes­kus­ta­lai­sil­le koti- ja gril­li­ruo­ka

15.03.2023 19:00
Tilaajille
EK:n Kuntaranking: Raahe paransi yhden pykälän, on nyt kolmanneksi viimeinen

EK:n Kun­ta­ran­king: Raahe paransi yhden py­kä­län, on nyt kol­man­nek­si vii­mei­nen

15.02.2023 11:16 3
Tilaajille
Kääpien siirtoistutustutkimus alkaa

Kääpien siir­to­is­tu­tus­tut­ki­mus alkaa

06.01.2023 17:00
Tilaajille
Ilmanlaadun laboratorioanalyysin toimittaja valittiin

Il­man­laa­dun la­bo­ra­to­rio­ana­lyy­sin toi­mit­ta­ja va­lit­tiin

21.12.2022 14:38
Tilaajille
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – vastaava tutkija Tomi Kiilakoski: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – vas­taa­va tutkija Tomi Kii­la­kos­ki: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 08:00 2
Tilaajille
Uudet syöpähoidot voivat muuttaa perinpohjaisesti käsityksemme syövän kanssa elämisestä

Uudet syö­pä­hoi­dot voivat muuttaa pe­rin­poh­jai­ses­ti kä­si­tyk­sem­me syövän kanssa elä­mi­ses­tä

14.09.2022 10:04
Tilaajille
Psykoosisairaudet ovat yhteydessä epävakaisiin työuriin

Psy­koo­si­sai­rau­det ovat yh­tey­des­sä epä­va­kai­siin työ­uriin

05.08.2022 15:00
Tilaajille
Kysely: Suomalaisilla on aiempaa enemmän huolta yhteiskunnan kontrollista ja valvonnasta

Kysely: Suo­ma­lai­sil­la on aiempaa enemmän huolta yh­teis­kun­nan kont­rol­lis­ta ja val­von­nas­ta

29.07.2022 20:00
Suomalainen syö kolme leipäviipaletta päivässä

Suo­ma­lai­nen syö kolme lei­pä­vii­pa­let­ta päi­väs­sä

09.04.2022 14:30
Kotiruoka kelpaa nuorille

Ko­ti­ruo­ka kelpaa nuo­ril­le

09.04.2022 13:45
Lasten digilaitteiden käyttöä tutkitaan – Raahe mukana kansainvälisessä tutkimuksessa

Lasten di­gi­lait­tei­den käyttöä tut­ki­taan – Raahe mukana kan­sain­vä­li­ses­sä tut­ki­muk­ses­sa

30.11.2021 10:49
Tilaajille
Raahen museon mittaamattoman arvokkaat antiikin aikaiset esineet tallennetaan 3D-muotoon

Raahen museon mit­taa­mat­to­man ar­vok­kaat an­tii­kin ai­kai­set esineet tal­len­ne­taan 3D-muo­toon

09.08.2021 15:56
Tilaajille
Ylinopeudet huolettavat – oma asuinympäristö koetaan silti pääasiassa turvalliseksi

Yli­no­peu­det huo­let­ta­vat – oma asuin­ym­pä­ris­tö koetaan silti pää­asias­sa tur­val­li­sek­si

23.05.2021 09:00 1
Tilaajille
Tutkimus: Suomalaiset luottavat koronarokotteiden turvallisuuteen

Tut­ki­mus: Suo­ma­lai­set luot­ta­vat ko­ro­na­ro­kot­tei­den tur­val­li­suu­teen

18.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Kuntalaisten luottamus kunnalliseen päätöksentekoon kohentunut

Kun­ta­lais­ten luot­ta­mus kun­nal­li­seen pää­tök­sen­te­koon ko­hen­tu­nut

15.04.2021 09:31
Tilaajille
Onko viime vuonna alkanut koronakriisi vaikuttanut nukkumiseesi?

Onko viime vuonna alkanut ko­ro­na­krii­si vai­kut­ta­nut nuk­ku­mi­see­si?

05.03.2021 12:00
Pohjois-Suomessa syntyneitä tutkittiin: Iltavirkut keski-ikäiset kokevat työkykynsä huonoksi – viitteitä miesten ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen

Poh­jois-Suo­mes­sa syn­ty­nei­tä tut­kit­tiin: Il­ta­vir­kut kes­ki-ikäi­set kokevat työ­ky­kyn­sä huo­nok­si – viit­tei­tä miesten en­nen­ai­kai­seen työ­ky­vyt­tö­myy­teen

24.02.2021 09:15
Tutkimus: Hopeaveden juominen voi johtaa todella ikäviin seurauksiin – markkinoitu netissä kuluttajille väärin perustein

Tut­ki­mus: Ho­pea­ve­den juo­mi­nen voi johtaa todella ikäviin seu­rauk­siin – mark­ki­noi­tu netissä ku­lut­ta­jil­le väärin pe­rus­tein

03.02.2021 06:54
SSAB mukana mustan hiilen päästöjä tutkivassa Black Carbon Footprint -hankkeessa Raahessa

SSAB mukana mustan hiilen pääs­tö­jä tut­ki­vas­sa Black Carbon Footp­rint -hank­kees­sa Raa­hes­sa

27.01.2021 11:04
Tilaajille
Suomalaiset kavahtavat julkista velkaa, mutta pelkäävät leikkauksia

Suo­ma­lai­set ka­vah­ta­vat jul­kis­ta velkaa, mutta pel­kää­vät leik­kauk­sia

26.01.2021 06:00 1
Tilaajille