Mainos: Tutustu Raahen Seutu Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kouluverkko
Paavolassa vietettiin harjannostajaisia – syksyllä koulu alkaa uuden katon alla

Paa­vo­las­sa vie­tet­tiin har­jan­nos­ta­jai­sia – syk­syl­lä koulu alkaa uuden katon alla

24.05.2023 16:40 1
Tilaajille
Koululaisten määrä kasvoi 2010-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla lähes neljällä tuhannella, mutta koulut vähenivät merkittävästi – vastaava tutkija Tomi Kiilakoski: "Keskimäärin ne kunnat, jotka lakkauttavat kouluja, eivät saa kustannussäästöjä"

Kou­lu­lais­ten määrä kasvoi 2010-lu­vul­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la lähes nel­jäl­lä tu­han­nel­la, mutta koulut vä­he­ni­vät mer­kit­tä­väs­ti – vas­taa­va tutkija Tomi Kii­la­kos­ki: "Kes­ki­mää­rin ne kunnat, jotka lak­kaut­ta­vat kou­lu­ja, eivät saa kus­tan­nus­sääs­tö­jä"

12.12.2022 08:00 2
Tilaajille
Raahessa esitetään kompromissiratkaisua, joka päästäisi päättäjät pälkähästä: kouluverkkopäätökset siirtyisivät määrittelemättömään tulevaisuuteen

Raa­hes­sa esi­te­tään komp­ro­mis­si­rat­kai­sua, joka pääs­täi­si päät­tä­jät päl­kä­häs­tä: kou­lu­verk­ko­pää­tök­set siir­tyi­si­vät mää­rit­te­le­mät­tö­mään tu­le­vai­suu­teen

29.11.2022 20:00 4
Tilaajille
Kouluverkkouudistus on kova pala perheille
Pääkirjoitus

Kou­lu­verk­ko­uu­dis­tus on kova pala per­heil­le

30.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Viimeinen kevät on ollut pakkaamista ja hyvästelyä

Vii­mei­nen kevät on ollut pak­kaa­mis­ta ja hy­väs­te­lyä

29.05.2022 14:00
Tilaajille
Kouluverkko nousi taas säästölistalle – "Kysymys on vuoden 2019 organisaatiomuutoksen toteuttamisesta"

Kou­lu­verk­ko nousi taas sääs­tö­lis­tal­le – "Ky­sy­mys on vuoden 2019 or­ga­ni­saa­tio­muu­tok­sen to­teut­ta­mi­ses­ta"

28.05.2021 07:30 1
Tilaajille
Nyt on Pattasten ja keskustan alueen lasten vuoro
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt on Pat­tas­ten ja kes­kus­tan alueen lasten vuoro

18.02.2021 15:30 1
Tilaajille
Törmiltä yllättävä ehdotus: Lukiosta Raahen keskusta-alueen uusi alakoulu ja liikuntahalli kirjaston kulmille

Tör­mil­tä yl­lät­tä­vä eh­do­tus: Lu­kios­ta Raahen kes­kus­ta-alueen uusi ala­kou­lu ja lii­kun­ta­hal­li kir­jas­ton kul­mil­le

18.01.2021 08:00 13
Tilaajille
Pyhäjoella edessä monien investointien vuosi: liikuntahalli, tulvasuojelu, retkeilyreitistö, sataman korjaus

Py­hä­joel­la edessä monien in­ves­toin­tien vuosi: lii­kun­ta­hal­li, tul­va­suo­je­lu, ret­kei­ly­rei­tis­tö, sataman korjaus

14.12.2020 11:00
Tilaajille
Pyhäjoen kunnan henkilöstö supistuu parin vuoden aikana ainakin kymmenellä

Py­hä­joen kunnan hen­ki­lös­tö su­pis­tuu parin vuoden aikana ainakin kym­me­nel­lä

11.12.2020 09:00
Tilaajille
Porvarikoululta vapautuu runsaasti tilaa – Vanhassa päärakennuksessa ollaan valmiita remonttiin jos vuokralainen löytyy

Por­va­ri­kou­lul­ta va­pau­tuu run­saas­ti tilaa – Van­has­sa pää­ra­ken­nuk­ses­sa ollaan val­mii­ta re­mont­tiin jos vuok­ra­lai­nen löytyy

21.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Talouden tasapainotuksesta alustava sopu Pyhäjoella mutta koronaisku on vasta tulossa

Ta­lou­den ta­sa­pai­no­tuk­ses­ta alus­ta­va sopu Py­hä­joel­la mutta ko­ro­na­is­ku on vasta tulossa

09.09.2020 11:00
Tilaajille
Kummatin koulun rehtori: Modulikoulu Kummattiin jo vuoden päästä

Kum­ma­tin koulun reh­to­ri: Mo­du­li­kou­lu Kum­mat­tiin jo vuoden päästä

09.09.2020 06:00 2
Tilaajille
Edessä hyvin poikkeuksellinen syksy

Edessä hyvin poik­keuk­sel­li­nen syksy

29.07.2020 06:00
Tilaajille
Koulutiloja, niiden sijaintia ja toimintaa pohdittava kaikilla tasoilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­ti­lo­ja, niiden si­jain­tia ja toi­min­taa poh­dit­ta­va kai­kil­la ta­soil­la

26.06.2020 06:45
Tilaajille
Pattasten yläkoulun ongelma ei monilla korjauksilla ratkennut: nyt suunnitellaan vuokrattavan moduulikoulun käyttöönottoa

Pat­tas­ten ylä­kou­lun ongelma ei monilla kor­jauk­sil­la rat­ken­nut: nyt suun­ni­tel­laan vuok­rat­ta­van mo­duu­li­kou­lun käyt­töön­ot­toa

23.06.2020 20:00
Tilaajille
Kummatin koulu siirtynee jo syyslukukauden alkupuolella väistötiloihin noin kilometrin päähän nykyisestä koulusta

Kum­ma­tin koulu siir­ty­nee jo syys­lu­ku­kau­den al­ku­puo­lel­la väis­tö­ti­loi­hin noin ki­lo­met­rin päähän ny­kyi­ses­tä kou­lus­ta

23.06.2020 19:55 1
Tilaajille
Raahen koulu- ja päiväkotiverkon tiivistäminen valmisteluun - kaupunginjohtaja haluaa suunnitelman kesäkuun loppuun mennessä

Raahen koulu- ja päi­vä­ko­ti­ver­kon tii­vis­tä­mi­nen val­mis­te­luun - kau­pun­gin­joh­ta­ja haluaa suun­ni­tel­man ke­sä­kuun loppuun men­nes­sä

17.02.2020 13:04
Tilaajille