Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Oulun yliopisto
Revontulet vaikuttavat merkittävästi Suomen talvilämpötiloihin ja sähkönkulutukseen – Polaaripyörre hajoaa taas

Re­von­tu­let vai­kut­ta­vat mer­kit­tä­väs­ti Suomen tal­vi­läm­pö­ti­loi­hin ja säh­kön­ku­lu­tuk­seen – Po­laa­ri­pyör­re hajoaa taas

18.02.2024 10:00 1
Tilaajille
Tevo valmisti Oulun yliopistolle murskaimen tutkimuskäyttöön

Tevo val­mis­ti Oulun yli­opis­tol­le murs­kai­men tut­ki­mus­käyt­töön

26.12.2023 12:00 1
Pelin taikapiiri koukuttaa liikkumaan – Liikuntapeleistä väitellyt Tim Luoto hiihti itsekin Pellossa asuessaan lumimyrskyssä kolme kilometriä suuntaansa päästäkseen häiritsemään vastajoukkueen operaatioita

Pelin tai­ka­pii­ri kou­kut­taa liik­ku­maan – ­Lii­kun­ta­pe­leis­tä väi­tel­lyt Tim Luoto hiihti itsekin Pel­los­sa asues­saan lu­mi­myrs­kys­sä kolme ki­lo­met­riä suun­taan­sa pääs­täk­seen häi­rit­se­mään vas­ta­jouk­kueen ope­raa­tioi­ta

25.12.2023 19:05
Tilaajille
Kasvava työttömyys lisää työikäisten miesten mielenterveysongelmia – Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan myös Pohjois-Pohjanmaalla mielenterveyden heikentymisen ja työttömyyden yhteys on merkitsevä

Kasvava työt­tö­myys lisää työ­ikäis­ten miesten mie­len­ter­veys­on­gel­mia – Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­sen mukaan myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la mie­len­ter­vey­den hei­ken­ty­mi­sen ja työt­tö­myy­den yhteys on mer­kit­se­vä

14.12.2023 14:54
Brahen laboratorioalalta uusi väyläopintoputki aina Oulun yliopistoon saakka

Brahen la­bo­ra­to­rio­alal­ta uusi väy­lä­opin­to­put­ki aina Oulun yli­opis­toon saakka

30.11.2023 16:00 1
Tilaajille
Houkutteleeko Raahe vastavalmistuneita? Tuoreessa tutkimuksessa selvitetään, mikä tekisi Raahesta vetovoimaisemman kaupungin

Hou­kut­te­lee­ko Raahe vas­ta­val­mis­tu­nei­ta? Tuo­rees­sa tut­ki­muk­ses­sa sel­vi­te­tään, mikä tekisi Raa­hes­ta ve­to­voi­mai­sem­man kau­pun­gin

24.11.2023 10:00 7
Tilaajille
Nurmiviljely vähentää merkittävästi typen huuhtoutumista turvepelloilta

Nur­mi­vil­je­ly vä­hen­tää mer­kit­tä­väs­ti typen huuh­tou­tu­mis­ta tur­ve­pel­loil­ta

07.11.2023 12:00
Tärkeää tutkimustyötä pellolla – LEVITOI-hankkeessa huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset maa- ja metsätalouteen

Tärkeää tut­ki­mus­työ­tä pel­lol­la – LE­VI­TOI-hank­kees­sa huo­mioi­daan il­mas­ton­muu­tok­sen vai­ku­tuk­set maa- ja met­sä­ta­lou­teen

26.05.2023 12:00
Tilaajille
Sukulaiset selville haistamalla – Mustamuurahaisten pesissä kuningatarten välinen sukulaisuus ratkaisee, eletäänkö sovussa vai ei

Su­ku­lai­set sel­vil­le hais­ta­mal­la – Mus­ta­muu­ra­hais­ten pesissä ku­nin­ga­tar­ten välinen su­ku­lai­suus rat­kai­see, ele­tään­kö sovussa vai ei

24.04.2023 10:00
Tilaajille
Oululainen professori kritisoi Perämeren alueelle suunniteltua putkistoa – "Vety kulkee kaikkein helpoimmin sähköverkossa"

Ou­lu­lai­nen pro­fes­so­ri kri­ti­soi Pe­rä­me­ren alueel­le suun­ni­tel­tua put­kis­toa – "Vety kulkee kaik­kein hel­poim­min säh­kö­ver­kos­sa"

29.12.2022 13:14 1
Tilaajille
Oulun yliopisto saa 1,6 miljoona euroa rahoitusta päästöttömän terästeollisuuden tutkimukseen

Oulun yli­opis­to saa 1,6 mil­joo­na euroa ra­hoi­tus­ta pääs­töt­tö­män te­räs­teol­li­suu­den tut­ki­muk­seen

27.12.2022 08:56 2
Iiläinen Alpo Kaisto asennutti taloonsa sähkönkulutuksen ohjausjärjestelmän ja sen jälkeen sähkölasku tippui tuntuvasti – suurimmat säästöt syntyivät talvipakkasilla

Ii­läi­nen Alpo Kaisto asen­nut­ti ta­loon­sa säh­kön­ku­lu­tuk­sen oh­jaus­jär­jes­tel­män ja sen jälkeen säh­kö­las­ku tippui tun­tu­vas­ti – suu­rim­mat säästöt syn­tyi­vät tal­vi­pak­ka­sil­la

16.11.2022 07:55
Tilaajille
SSAB:lta 100 000 euroa Oulun yliopistolle

SSAB:l­ta 100 000 euroa Oulun yli­opis­tol­le

06.05.2022 12:38 2
Tilaajille
Suden jätöksiä kerätään dna-tutkimukseen marraskuusta helmikuun loppuun

Suden jä­tök­siä ke­rä­tään dna-tut­ki­muk­seen mar­ras­kuus­ta hel­mi­kuun loppuun

02.11.2021 09:43
Tilaajille
Raahelaisprofessorille kansainvälinen elämäntyöpalkinto – oli kehittämässä maailman ensimmäistä lääketieteellistä sovellusta älypuhelimille

Raa­he­lais­pro­fes­so­ril­le kan­sain­vä­li­nen elä­män­työ­pal­kin­to – oli ke­hit­tä­mäs­sä maail­man en­sim­mäis­tä lää­ke­tie­teel­lis­tä so­vel­lus­ta äly­pu­he­li­mil­le

08.10.2021 16:00 1
Tilaajille
Raahesta löytynyt jättiläishämähäkki ihmetyttää – "Hämähäkkejä saattaa olla kymmeniä tuhansia yhdessä kuusessa"

Raa­hes­ta löy­ty­nyt jät­ti­läis­hä­mä­häk­ki ih­me­tyt­tää – "Hä­mä­häk­ke­jä saattaa olla kym­me­niä tu­han­sia yhdessä kuu­ses­sa"

26.07.2021 15:17
Tilaajille
Suhteellisuusteoriaa, suomen opintoja ja italian käännöksiä – Jukka Käräjäoja on tehnyt kaikenlaista

Suh­teel­li­suus­teo­riaa, suomen opin­to­ja ja italian kään­nök­siä – Jukka Kä­rä­jä­oja on tehnyt kai­ken­lais­ta

27.06.2021 18:00
Tilaajille
Arkeologisia kaivauksia Pyhäjoella: "Arkeologia on riippuvaista tavallisten ihmisten havainnoista"

Ar­keo­lo­gi­sia kai­vauk­sia Py­hä­joel­la: "Ar­keo­lo­gia on riip­pu­vais­ta ta­val­lis­ten ih­mis­ten ha­vain­nois­ta"

15.06.2021 20:00
Tilaajille
Suurin osa Pohjoismaiden kiljuhanhikannasta levähtää Siikajoella ja Oulun seudulla, kanta kasvaa hitaasti – ympäristö-dna-näytteiden avulla etsitään lajin pesimäalueita Lapissa

Suurin osa Poh­jois­mai­den kil­ju­han­hi­kan­nas­ta le­väh­tää Sii­ka­joel­la ja Oulun seu­dul­la, kanta kasvaa hi­taas­ti – ym­pä­ris­tö-dna-näyt­tei­den avulla et­si­tään lajin pe­si­mä­aluei­ta Lapissa

11.05.2021 09:50
Tilaajille
Pohjois-Suomessa syntyneitä tutkittiin: Iltavirkut keski-ikäiset kokevat työkykynsä huonoksi – viitteitä miesten ennenaikaiseen työkyvyttömyyteen

Poh­jois-Suo­mes­sa syn­ty­nei­tä tut­kit­tiin: Il­ta­vir­kut kes­ki-ikäi­set kokevat työ­ky­kyn­sä huo­nok­si – viit­tei­tä miesten en­nen­ai­kai­seen työ­ky­vyt­tö­myy­teen

24.02.2021 09:15