Mainos: Raahen Seutu Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kysely
Raahessa esitys kahden koulun lakkauttamisesta, hallitus tyrmäsi heti – valtuustossa on vähänlaisesti uskoa kykyyn tehdä kipeitä kouluverkkopäätöksiä

Raa­hes­sa esitys kahden koulun lak­kaut­ta­mi­ses­ta, hal­li­tus tyrmäsi heti – ­val­tuus­tos­sa on vä­hän­lai­ses­ti uskoa kykyyn tehdä kipeitä kou­lu­verk­ko­pää­tök­siä

08.12.2023 10:00 10
Tilaajille
Kiinnostaako vaikuttaa Raahen alueen elinvoimastrategiaan? – kaikille avoin kysely on avoinna sunnuntai-iltaan saakka

Kiin­nos­taa­ko vai­kut­taa Raahen alueen elin­voi­mast­ra­te­giaan? – kai­kil­le avoin kysely on avoinna sun­nun­tai-il­taan saakka

06.12.2023 14:00 2
Valtuutetut hakisivat Raahelle vetovoimaa ainakin matkailun kautta – miltä kuulostaisi Rantatorin ympärille rakentuva ravintola-alue?

Val­tuu­te­tut ha­ki­si­vat Raa­hel­le ve­to­voi­maa ainakin mat­kai­lun kautta – miltä kuu­los­tai­si Ran­ta­to­rin ym­pä­ril­le ra­ken­tu­va ra­vin­to­la-alue?

01.12.2023 08:00 16
Tilaajille
Säästöpaine kohdistuu tekemiseen: Päättäjät haluavat Raahen kaupungin omaan toimintaan lisää tehokkuutta

Sääs­tö­pai­ne koh­dis­tuu te­ke­mi­seen: Päät­tä­jät ha­lua­vat Raahen kau­pun­gin omaan toi­min­taan lisää te­hok­kuut­ta

29.11.2023 08:00 7
Tilaajille
Nettikysely Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

Net­ti­ky­se­ly Ruukin kylästä – nyt kaikki saa sanua

17.03.2023 12:35
Tilaajille
Vain yksi yhdeksästä vastustaa – Raahen Seutu kysyi raahelaisten kansanedustajaehdokkaiden mielipidettä Bio Huvimyllystä

Vain yksi yh­dek­säs­tä vas­tus­taa – Raahen Seutu kysyi raa­he­lais­ten kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kai­den mie­li­pi­det­tä Bio Hu­vi­myl­lys­tä

03.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Kysely: Nuorisovaltuustoilla on suurempi rooli päätöksenteossa kuin vanhusneuvostoilla

Kysely: Nuo­ri­so­val­tuus­toil­la on suu­rem­pi rooli pää­tök­sen­teos­sa kuin van­hus­neu­vos­toil­la

16.12.2022 16:00
Huvimyllyn tulevaisuus jakaa mielipiteitä

Hu­vi­myl­lyn tu­le­vai­suus jakaa mie­li­pi­tei­tä

16.08.2022 15:00 1
Tilaajille
Kysely: Suomalaisilla on aiempaa enemmän huolta yhteiskunnan kontrollista ja valvonnasta

Kysely: Suo­ma­lai­sil­la on aiempaa enemmän huolta yh­teis­kun­nan kont­rol­lis­ta ja val­von­nas­ta

29.07.2022 20:00
Liikennevalot puhututtavat

Lii­ken­ne­va­lot pu­hu­tut­ta­vat

26.06.2022 23:00 1
Asukkaat saavat kertoa Raahen vetovoimasta

Asuk­kaat saavat kertoa Raahen ve­to­voi­mas­ta

27.01.2022 10:35
Tilaajille
Raahe haluaa asukkailtaan kokemuspohjaista tietoa ja näkemyksiä – kuntalaiskysely avautui perjantaina

Raahe haluaa asuk­kail­taan ko­ke­mus­poh­jais­ta tietoa ja nä­ke­myk­siä – kun­ta­lais­ky­se­ly avautui per­jan­tai­na

08.01.2022 16:00
Tilaajille
Raahe on toteuttamassa kiusaamiskyselyn pikatahdilla

Raahe on to­teut­ta­mas­sa kiu­saa­mis­ky­se­lyn pi­ka­tah­dil­la

18.11.2021 15:30 2
Tilaajille
Raahelaisia ja pyhäjokisia pyydetään kertomaan arjestaan ja elämästään

Raa­he­lai­sia ja py­hä­jo­ki­sia pyy­de­tään ker­to­maan ar­jes­taan ja elä­mäs­tään

13.05.2021 11:00
Tilaajille
Vanhempi, huolettaako sinua tällä hetkellä jokin? Perheiden illassa pohditaan ajankohtaisia asioita

Van­hem­pi, huo­let­taa­ko sinua tällä het­kel­lä jokin? Per­hei­den illassa poh­di­taan ajan­koh­tai­sia asioita

16.11.2020 10:53
Tilaajille
Raahen Seutu kysyy: Kun koronarokote joskus valmistuu, pitäisikö sen ottaminen olla pakollista?

Raahen Seutu kysyy: Kun ko­ro­na­ro­ko­te joskus val­mis­tuu, pi­täi­si­kö sen ot­ta­mi­nen olla pa­kol­lis­ta?

09.10.2020 12:00
Pätkiikö, pätkiikö vai eikö kuulu lainkaan? Vastaa Raahen Seudun kuuluvuuskyselyyn!

Pät­kii­kö, pät­kii­kö vai eikö kuulu lain­kaan? Vastaa Raahen Seudun kuu­lu­vuus­ky­se­lyyn!

05.10.2020 11:20
Tilaajille
Siikajoella kysytään, kokevatko asukkaat liikkumisen ja asuinympäristösi turvalliseksi

Sii­ka­joel­la ky­sy­tään, ko­ke­vat­ko asuk­kaat liik­ku­mi­sen ja asuin­ym­pä­ris­tö­si tur­val­li­sek­si

03.09.2020 17:30
Tilaajille
Järjestöjen ääntä kuullaan kyselyssä

Jär­jes­tö­jen ääntä kuul­laan ky­se­lys­sä

19.08.2020 12:00
Tilaajille
Äänestä: Pitäisikö kasvomaskia käyttää aina julkisilla paikoilla liikkuessa?

Ää­nes­tä: Pi­täi­si­kö kas­vo­mas­kia käyttää aina jul­ki­sil­la pai­koil­la liik­kues­sa?

18.08.2020 13:36 3