Sosiaali- ja terveysministeriö
Seuraa suorana: Koronakatsaus kello 10

Seuraa suo­ra­na: Ko­ro­na­kat­saus kello 10

19.05.2022 09:40
Seuraa suorana: hallituksen koronakatsaus kello 14

Seuraa suo­ra­na: hal­li­tuk­sen ko­ro­na­kat­saus kello 14

29.12.2021 13:30
STM ja THL: Marraskuun loppupuolella tilastoitiin 112 uutta koronakuolemaa – lasten tartuntojen osuus kasvanut huomattavasti

STM ja THL: Mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la ti­las­toi­tiin 112 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa – lasten tar­tun­to­jen osuus kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti

02.12.2021 12:43
Seuraa suorana: Koronatilannekatsaus torstaina kello 10

Seuraa suo­ra­na: Ko­ro­na­ti­lan­ne­kat­saus tors­tai­na kello 10

18.11.2021 09:45
Hallitus siirtää koronapassista ja maahantulosäännöksistä kertovaa tiedotustilaisuutta

Hal­li­tus siirtää ko­ronapas­sis­ta ja maa­han­tu­lo­sään­nök­sis­tä ker­to­vaa tie­do­tus­ti­lai­suut­ta

21.09.2021 11:40
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Terhi Nevala pitää koronarajoitusten purkua tervetulleena ja odotettuna: "On aika päivittää pelisäännöt"

Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Terhi Nevala pitää ko­ro­na­ra­joi­tus­ten purkua ter­ve­tul­lee­na ja odo­tet­tu­na: "On aika päi­vit­tää pe­li­sään­nöt"

09.09.2021 08:40
Tilaajille
Ravintolarajoitukset jälleen voimaan Pohjois–Pohjanmaalla ja Rovaniemellä – anniskelu päättyy kello 24, aukiolo sallittu kello 01 asti

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set jälleen voimaan Poh­jois–­Poh­jan­maal­la ja Ro­va­nie­mel­lä – an­nis­ke­lu päättyy kello 24, aukiolo sal­lit­tu kello 01 asti

13.08.2021 10:40
Neljäsosa koronavirustartunnoista todettiin viikolla 10 alle 20-vuotiailla, sairaaloiden kuormituksen uskotaan kasvavan – katso tallenne sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n tilannekatsauksesta

Nel­jäs­osa ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nois­ta to­det­tiin vii­kol­la 10 alle 20-vuo­tiail­la, sai­raa­loi­den kuor­mi­tuk­sen us­ko­taan kas­va­van – katso tal­len­ne so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riön ja THL:n ti­lan­ne­kat­sauk­ses­ta

18.03.2021 11:29 1
Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL: Koronavirustartuntojen määrä nousussa, rokotukset vähentäneet menehtyneiden määrää – katso tallenne tiedotustilaisuudesta

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ja THL: Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä nou­sus­sa, ro­ko­tuk­set vä­hen­tä­neet me­neh­ty­nei­den määrää – katso tal­len­ne tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta

11.03.2021 11:46
Koronaepidemian kiihtyminen näyttää jatkuvan Suomessa eritoten HUSin alueella – osassa Suomea epidemiatilanne yhä rauhallinen

Ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mi­nen näyttää jat­ku­van Suo­mes­sa eri­to­ten HUSin alueel­la – osassa Suomea epi­de­mia­ti­lan­ne yhä rau­hal­li­nen

01.10.2020 11:27
Mikä on koronaviruksen tautitilanne Suomessa ja kansainvälisesti? – Katso suora lähetys STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudesta kello 10

Mikä on ko­ro­na­vi­ruk­sen tau­ti­ti­lan­ne Suo­mes­sa ja kan­sain­vä­li­ses­ti? – Katso suora lähetys STM:n ja THL:n tie­do­tus­ti­lai­suu­des­ta kello 10

27.08.2020 09:38
STM: Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan – 12 sairaanhoitopiirin alueella ei havaittu kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtään uutta tapausta

STM: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan – 12 sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei ha­vait­tu ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la yhtään uutta ta­paus­ta

11.06.2020 10:32
Katso suora lähetys: Pääministeri Marin avaa hallituksen koronastrategiaa kello 10

Katso suora lä­he­tys: Pää­mi­nis­te­ri Marin avaa hal­li­tuk­sen ko­ro­na­stra­te­giaa kello 10

15.05.2020 09:45
Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL eivät ohjeista kangasmaskien käytöstä julkisilla paikoilla liikuttaessa

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ja THL eivät oh­jeis­ta kan­gas­mas­kien käy­tös­tä jul­ki­sil­la pai­koil­la lii­kut­taes­sa

18.04.2020 15:40
Tilaajille
Hannu Kallunki pelkää, että valinnanvapauden nopea aikataulu voi johtaa hetkelliseen kaaokseen

Hannu Kal­lun­ki pelkää, että va­lin­nan­va­pau­den nopea ai­ka­tau­lu voi johtaa het­kel­li­seen kaaok­seen

08.12.2017 08:00